TÜRK ÜSTÜN ZEKA VE EĞİtiM DERGİSİ

TURKISH JOURNAL OF GIFTEDNESS AND EDUCATION

 
 
 
 
 

 
 

 TÜZED Aralık 2011, Cilt 1, Sayı 1

 

 

 TJGE December 2011, Volume 1, Issue 1

 

Editör'ün Notu

 

 

Editorial

 

 

Complete Issue

Araştırma Makaleleri

 

 

Research Articles

 

Öğrencilerin Yaratıcılıklarının Geliştirilmesinde Açık Uçlu Problem Çözme Yaklaşımının Kullanım Alanları: Analitik Bir
İnceleme

Abdulnasser A. Alhusaini ve C. June Maker

Özet  Tüm makale

 

 

 

The Uses of Open-Ended Problem Solving in Regular Academic Subjects to Develop Students’ Creativity: An Analytical Review

Abdulnasser A. Alhusaini & C. June Maker

Abstract  Full-text

 

     

 

Aile Bireyleri Arasında Cinsiyete Dayalı Zekâ Düzeyi Algıları

Reyhan Baykal

Özet  Tüm makale

 

 

 

Family Members’ Perceptions about Each Other’s Intelligence Level

Reyhan Baykal

Abstract  Full-text

 

     

 

Yetenek Hiyerarşisi: Üstün Yetenek Türlerinin Toplumsal Değerleri Üzerine Bir Araştırma

Şule Demirel ve Uğur Sak

Özet  Tüm makale

 

 

 

Talent Hierarchy: A Research Study on the Social Value of Talent Types

Şule Demirel & Uğur Sak

Abstract  Full-text

 

     

 

18-21 Yaş Grubu Bireylerin Genel Zeka Düzeyleri ile Psikolojik Semptom Düzeyleri Arasındaki İlişki

Oktay Aydın ve Pınar Konyalıoğlu

Özet  Tüm makale

 

 

 

The Relationship Between General Intelligence Level and Psychological Symptom Level among Adolescents

Oktay Aydın & Pınar Konyalıoğlu

Abstract  Full-text

 

     

 

DISCOVER Problem Matrisinin Revize Edilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Şule Güçyeter

Özet  Tüm makale

 

 

 

An Investigation on the Revision of the DISCOVER Problem Matrix and its Psychometric Properties

Şule Güçyeter

Abstract  Full-text